Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Rodziny zyskają na zmianach w żłobkach

Rodziny zyskają na zmianach w żłobkach

Dzięki zaproponowanym przez resort rodziny zmianom w tzw. ustawie żłobkowej przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących. Co ważne, w projekcie nowelizacji dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy warunków przebywania maluchów w żłobkach.

 

Na zwiększenie komfortu pobytu najmłodszych w placówkach opieki wpłynie między innymi ustalenie standardów dotyczących jakości żywienia, a także wprowadzenie wobec opiekunów wymogu odbycia co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy.

Do tej pory te kwestie były poza wszelką regulacją. Na tym jednak nie koniec. Warunki, w jakich przebywają najmłodsi, będą podlegać z jednej strony kontroli instytucjonalnej, a z drugiej rodzicielskiej.

Projekt nowelizacji zakłada bowiem utworzenie w każdej placówce rady rodziców. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie większego udziału rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka.

W praktyce rada rodziców miałaby prawo nie tylko wglądu do dokumentów dotyczących żywienia dzieci, ale również wizytowania pomieszczeń placówki.

Nowe przepisy przewidują ponadto sprawdzanie, czy osoba, która ubiega się o pracę żłobku, nie figuruje  w bazie danych Rejestru Publicznego Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Efektywnie i racjonalnie

Nowelizacja zakłada również dostosowanie warunków opieki do wieku dzieci w żłobkach. Warto pamiętać, że obecnie do żłobków uczęszczają głównie dzieci dwu- i trzyletnie. W przedszkolach, gdzie przyjmuje się już 2,5-letnie dzieci, pod opieką jednego opiekuna pozostaje 25 maluchów. Dysproporcja między żłobkami a przedszkolami jest więc ogromna. Dlatego tez propozycje resortu rodziny, aby podnieść liczbę dzieci powyżej 2 lat przypadających na jednego opiekuna w żłobku z 8 do 10, nie  powinny nikogo dziwić.

W interesie rodzin

Co ciekawe, frekwencja obecności dzieci w żłobku kształtuje się na poziomie 60%. Oznacza to, że po zmianach opiekun w żłobku zajmowałby się w praktyce tylko 6 maluchami (teraz zazwyczaj zajmuje się pięciorgiem dzieci).

Tymczasem grupa opiekunów protestujących przeciw zmianom chce zmniejszenia liczby dzieci pod ich opieką z 8 do 5. Biorąc pod uwagę zwyczajową frekwencję, obecnie jeden opiekun sprawowałby opiekę tylko nad trojgiem dzieci.

Rodziłoby to bardzo poważne konsekwencje dla rodziców, gdyż mogłoby się okazać, że musieliby przy pełnej frekwencji maluchów zapłacić za dodatkowych opiekunów. Projekt nowelizacji ma na celu eliminowanie takich sytuacji. Jego autorzy stoją bowiem na stanowisku, że zmiana regulacji ma służyć przede wszystkim zabezpieczeniu interesów rodzin.

Liczebność grup w statucie

O ile nowe przepisy wskazuje liczbę dzieci powyżej 2 roku życia pod opieką jednego opiekuna, o tyle maksymalna liczba dzieci w grupie pozostaje materią, która wymaga określenia w statucie lub regulaminie placówki przez jej władze w porozumieniu z radą rodziców. Wypada podkreślić, że kwestia ta nie dotyczy zdecydowanej większości żłobków, ponieważ przebywa w nich mniej niż 25 dzieci.

W komfortowych warunkach

Obecne przepisy znacznie utrudniają zakładanie żłobków. Chodzi o wymóg posiadania co najmniej dwóch sal. Jedna z nich pełni rolę sypialni. A to oznacza, że przez większość czasu jest pusta.


Co więcej powierzchnia każdego pomieszczenia musi rosnąć proporcjonalnie do liczby dzieci. Obowiązek posiadania dwóch jest pozostałością po czasach, gdy po pierwsze – do żłobków w dużej liczbie uczęszczały dzieci do 1 roku życia, a po drugie – maluchy leżakowały w dużych stacjonarnych łóżeczkach.

Dziś w żłobkach w zasadzie nie ma tak małych dzieci, a duże meble dają zastąpić się lekkimi leżaczkami, które w każdej chwili mogą być rozłożone przez personel w tej samej sali, w której podopieczni spędzają większość dnia.

Rozwiązanie, polegające na rozkładaniu lekkich leżaczków, funkcjonuje już zresztą w klubach dziecięcych, które – obok żłobków – są podstawową formą opieki nad dziećmi do 3 lat. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by znieść wymóg zapewnienia co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci. Obniży to koszty inwestycji w zakresie założenia żłobka, a także koszty bieżące związane z opłatami za wynajem lokalu i jego ogrzewanie.

Większe bezpieczeństwo

Założenie żłobka dla wielu podmiotów okazuje się drogą przez mękę. Spore utrudnienie stwarza brak jednolitych kryteriów określających warunki lokalowe i sanitarne. Resort rodziny proponuje wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad. Każdy podmiot, który planuje założyć żłobek, będzie mógł zwrócić się do sanepidu o wytyczne dotyczące pomieszczeń. Zbudowanie placówki zgodnie z tymi wytycznymi pozwoli służbom sanitarnym wydać pozytywną decyzję, potwierdzającą bezpieczne i higieniczne warunki, w których będą przebywać maluchy.

Opiekun z kwalifikacjami

Przedstawiony przez resort rodziny projekt nowelizacji przewiduje ponadto zmiany w zakresie wymagań dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. Chodzi o wprowadzenie wspomnianego już obowiązku odbycia przez opiekuna co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy, ale również o dodanie do obecnego katalogu kwalifikacji, które będą umożliwiać podjęcie pracy na stanowisku opiekuna szerszemu kręgowi osób.

Dotychczas wielu absolwentów szkół wyższych nie mogło pracować w tej roli, ponieważ nazwa ukończonego przez nich kierunku była inna niż określają to obecne przepisy. Po zmianach opiekunami w żłobkach i klubach dziecięcych będą mogli zostać absolwenci dowolnego kierunku studiów, o ile ich program będzie obejmował zagadnienia związane z rozwojem dziecka i opieką nad nim. Krąg osób uprawnionych do wykonywania zawodu opiekuna będzie ponadto poszerzony o osoby posiadające roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

Rola opiekuna

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 wyznacza ramy prawne funkcjonowania placówek i form opieki. W związku z tym nie jest miejscem na określenie indywidualnego zakresu obowiązków pracowniczych w każdym żłobku w Polsce. Kwestie te powinny zostać uregulowane w regulaminie pracy lub regulaminie organizacyjnym żłobka albo w innych dokumentach, związanych ze stosunkiem pracy. Nie budzi wątpliwości, że wykwalifikowani i kompetentni opiekunowie powinni poświęcać swój czas pracy na zapewnienie właściwej opieki. Stąd też ewentualne przypadki zmuszania opiekuna w żłobku do wykonywania innych czynności i pozbawianie przez to dziecka właściwej opieki są przypadkami, które powinny być zgłaszane do właściwych instytucji i jednocześnie eliminowane.

Dużo korzyści

Zaproponowane przez resort rodziny zmiany sprawią, że z jednej strony spadną koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem placówek opieki, a z drugiej z posyłaniem do nich dzieci przez rodziców. Wpłyną również na rynek pracy. Po pierwsze, pozwolą rodzicom wrócić do ról zawodowych, a po drugie wygenerują ok. 15 tys. nowych miejsc pracy dla opiekunów. Na tym jednak nie koniec. Niższe koszty prowadzenia żłobków będą mogły przełożyć się na zatrudnienie personelu obsługowego, zajmującego się chociażby sprzątaniem czy wydawaniem posiłków, co z kolei ewidentnie ograniczyłoby zdarzające się dziś zjawisko przerzucania na opiekunów innych czynności niż opieka na dziećmi.

Informacja za: mpips.gov.pl

Fot. gardener41


Komentarze

Podobne informacje

Raport BIK na temat dłużników alimentacyjnych w Polsce

Raport BIK na temat dłużników alimentacyjnych w Polsce

2017-05-24 10:25:17

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne Polaków zgłoszonych do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta obecnie o ok. 100 mln zł miesięcznie, a w rejestrze widnieje już blisko 302 tys. osób niepłacących na dzieci.


Wychowankowie domów dziecka spełnili swoje marzenie

Wychowankowie domów dziecka spełnili swoje marzenie

2017-05-18 07:59:24

Agata Kornhauser-Duda gościła w środę w Pałacu Prezydenckim wychowanków pięciu domów dziecka. Podopieczni Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Marzenia zwiedzili siedzibę głowy państwa i przygotowali krótki występ artystyczny.


Majowa rata kredytu w euro może być najniższa w historii

Majowa rata kredytu w euro może być najniższa w historii

2017-05-04 12:09:45

Podczas gdy Polacy wypoczywali na majówce, polski złoty nie próżnował i zauważalnie się umocnił. To bardzo dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty walutowe. Z wyliczeń Expandera wynika, że w przypadku kredytów udzielonych w euro, majowa rata może być najniższa w historii. W przypadku tych we frankach, raty również spadają, ale do poziomu najniższego w historii jest bardzo daleko.


[VIDEO] Blisko 84 mln Europejczyków mieszka w zagrzybionych i wilgotnych domach. Poprawa warunków mieszkaniowych zmniejsza ryzyko zachorowania na astmę

[VIDEO] Blisko 84 mln Europejczyków mieszka w zagrzybionych i wilgotnych domach. Poprawa warunków mieszkaniowych zmniejsza ryzyko zachorowania na astmę

2017-04-28 14:29:54

W zagrzybionych i wilgotnych domach mieszka blisko 84 mln mieszkańców Europy. Dla 2 mln osób było to bezpośrednią przyczyną zachorowania na astmę lub innych dolegliwości ze strony układu oddechowego, alarmują eksperci przy okazji Światowego Dnia Astmy, który przypada 2 maja.


 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok  2017 - to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - to nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2017-04-20 22:31:45

Nawet 120 mln zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dziś ogłoszono „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok  2017”.


O problemach wielodzietnych rodzin

O problemach wielodzietnych rodzin

2017-04-19 21:25:25

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w środę z przedstawicielkami Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” na czele którego stoi współzałożycielka i prezes Joanna Krupska. Panie przedstawiły Pierwszej Damie sytuację środowisk rodzin wielodzietnych oraz problemy z jakimi się zmagają one na co dzień.


Polska w pierwszej czwórce państw, obok Chorwacji, Węgier i Czech, z najlepszymi świadczeniami dla matek

Polska w pierwszej czwórce państw, obok Chorwacji, Węgier i Czech, z najlepszymi świadczeniami dla matek

2017-04-12 17:35:37

Chorwacja jest krajem oferującym najlepsze warunki pod względem świadczeń dla młodych matek w Europie. Na drugim miejscu znajdują się Węgry. W topowej czwórce znajdują się także Czechy i Polska. W Chorwacji matki mają prawo do sześciu miesięcy godnego wynagrodzenia. Węgry - 5,5 miesiąca. Piąte miejsce zajmują z kolei Estonia, Włochy i Hiszpania. Każde z tych państw gwarantuje 3,7 miesiąca urlopu z godnym wynagrodzeniem. Najgorsze pod względem świadczeń dla matek państwa to Wielka Brytania, Irlandia i Słowacja. Kobiety mają tu zapewnione tylko 6 tygodni godnego zasiłku macierzyńskiego. Wielka Brytania jest trzecim najgorszym krajem w Europie pod względem świadczeń dla młodych matek. Kobiety mają tu zapewnione tylko 6 tygodni godnego zasiłku macierzyńskiego. Gorzej pod tym względem wypadają tylko Irlandia i Słowacja. Na Wyspach świeżo upieczone mamy mają prawo do rocznego urlopu, jednak tylko 39 tygodni jest płatnych. Przez pierwsze sześć tygodni kobiety otrzymują 90% swojej pensji, a następnie świadczenie drastycznie spada – do niespełna £140. “Kwota ta jest znacznie poniżej minimalnej płacy. Przez to wielu rodziców jest zmuszonych do szybkiego powrotu do pracy” - można przeczytać w ostatnio opublikowanym przez związki zawodowe TUC raporcie. Dla porównania, w Chorwacji matki mają prawo do sześciu miesięcy godnego wynagrodzenia. Za takie TUC uznaje ekwiwalent co najmniej dwóch trzecich pensji sprzed urlopu lub więcej niż £840. Chorwacja jest tym samym krajem oferującym najlepsze warunki w Europie. Na drugim miejscu znajdują się Węgry – 5,5 miesiąca. W topowej czwórce znajdują się także Czechy i Polska. Piąte miejsce zajmują z kolei Estonia, Włochy i Hiszpania – każde z tych państw gwarantuje 3,7 miesiąca urlopu z godnym wynagrodzeniem.


[VIDEO] Polskie rodziny wydadzą na święta wielkanocne średnio 400 zł. Tyle samo co przed rokiem

[VIDEO] Polskie rodziny wydadzą na święta wielkanocne średnio 400 zł. Tyle samo co przed rokiem

2017-04-06 14:34:56

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć 400 zł na zorganizowanie tegorocznych świąt wielkanocnych, dokładnie tyle samo, ile rok temu. Bardziej kosztowne plany mają tylko rodziny wielodzietne, które w tym roku odczuły wyraźną poprawę sytuacji materialnej. Dlatego przygotowane są na wydatki świąteczne w wysokości przeszło 500 zł.


Koniec pieniędzy z MdM możliwy już w tym tygodniu

Koniec pieniędzy z MdM możliwy już w tym tygodniu

2017-04-03 16:07:40

BGK już w tym tygodniu może być zmuszony zablokować możliwość składania wniosków o dopłaty z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zgodnie z przepisami musi to zrobić, gdy zostanie zarezerwowana połowa przyszłorocznego limitu pieniędzy. Do tego poziomu brakuje już tylko 54 mln zł. Expander szacuje, że przy obecnym poziomie zainteresowania ta kwota może wystarczyć na zaledwie tydzień. Jeden z banków już ogłosił, że wnioski o kredyty z dopłatą będzie przyjmował tylko do 5 kwietnia.


500+ pomocne w spłacie mniejszych długów

500+ pomocne w spłacie mniejszych długów

2017-03-31 17:35:52

Program 500+ to wydarzenie, które najbardziej wpłynęło na sytuację finansową Polaków - pokazuje badanie podsumowujące 2016 r., przeprowadzone na zlecenie BIG InfoMonitor. Z analizy danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że pomoc państwa, przynajmniej części osób pomogła nie wpaść w problemy, a także spłacić nieobsługiwane wcześniej zaległości na niższe sumy.